Egitto: i padrini della blogosfera migrano al sud

Manalaa (cioé Manal e Alaa), considerati i padrini della blogosfera egiziana, vanno a vivere in Sudafrica per qualceh tempo, e Alaa ha condensato in un post [ar] alcuni pensieri sui viaggi e vari altri temi.

Ecco cosa scrive il blogger:

فاضللي أسبوع واحد بس في البلد و بعد كده هنشد الرحال على جنوب أفريقيا. مش عارف لسه أستوعب الموضوع و بتصرف كأني فاضللي شهور.
من يومي و أنا واخد على السفر و السنة اللي تعدي علي مسافرش تلاقيني بقيت ملول و مش على بعضي. بس السفر كام يوم حاجة و الانتقال لمدة طويلة حاجة ثانية.
زمان أيام الصحوبية لما كنا صغيريين و عبط مكانش عندنا احساس بأن الواحد له مطرح و أن له علاقة خاصة بمطرحه ده (اللي هي بيجعلصوها و يسموها انتماء)، كان بالنسبة لنا نعيش فين ده قرار الواحد بياخده و ينفذه حسب امكانياته زي قرار ندخل كلية ايه و نشتغل ايه، و كل ما نزور أو نسمع عن بلد نتخيل نفسنا عايشين فيها و بنينا خطط كثييير عن الحياة في بلاد كثييير بما فيهم مصر طبعا لكن احساسنا بكل بلد كان محايد جدا.
على ما اتجوزنا و استقلينا و كبرنا (خدي بالك أنهم حصلوا بالترتيب ده عكس المعتاد)، كانت ابتدت الصورة الرومانسية عن العالم كرقعة مفتوحة لينا تتغير.
بس دي كانت عملية تدريجية اللي كان واضح لينا بشدة هو أن السفر مش سهل زي ما أحنا متخيلين، و أننا عندنا مستقبل و حياة كريمة في مصر و بالتالي مفيش داعي للبهدلة.
Partirò tra una settimana, direzione Sudafrica, ma faccio ancora fatica a capire l'intera faccenda, continuo a comportarmi come se la partenza fosse solo qualche mese.
Sin da ragazzo sono abituato a viaggiare almeno una volta l'anno, e quando rimanevo a casa per un anno intero, cominciavo ad annoiarmi e a non sentirmi a mio agio. Ma viaggiare per pochi giorni è assai diverso dal fatto di vivere per un lungo periodo di tempo in un altro posto.
In passato quando eravamo – Manal e Alaa – solo amici, eravamo giovani e non pensavamo di appartenere a un posto in particolare (la terra natale). Per noi, scegliere dove vivere era esattamente come scegliere cosa studiare o dove lavorare. E ogni volta che sentivamo parlare di un altro Paese ci immaginavamo come sarebbe stato vivere lì, iniziando a pianificare le cose per stablirci in quel posto. I nostri sentimenti nei confronti di moltissimi Paesi – Egitto incluso – erano neutrali.
Ma dopo esserci sposati, aver ottenuto la nostra indipendenza, essere cresciuti (notare come l'ordine delle cose in questo caso sia quasi l'opposto di quanto accade normalmente), quell'immagine del mondo come un luogo aperto, dove potevamo vivere ovunque è leggermente cambiata.
Pian piano abbiamo iniziato a vedere il fatto di viaggiare come una cosa non più tanto agevole, a considerare che la nostra vita e il nostro futuro erano qui in Egitto. Così abbiamo capito che non c'era nessun motivo concreto che ci spingeva ad andar via e vivere all'estero.

Alaa continua:

لحد ما رحنا جنوب أفريقيا في زيارة مع أنها قصيرة لكن فشخت دماغنا، على آخر الزيارة كنا خلاص عارفين أن هو ده المكان الي أحنا عايزين نعيش فيه، المكان و الناس و الطبيعة و التاريخ و السياسة و كل التفاصيل شدتنا تماما، و الأهم احساس عميق بحاجة مشتركة. و المرة دي التفكير بقى جد، عايزين نعيش في جنوب أفريقيا، و من بعدها اتحول مسار شغلنا و حياتنا بحيث أفريقيا تبقى في قلبه، و بقينا سنويا عندنا رحلة عمل في بلد من بلاد أفرقيا جنوب الصحراء و حلقة معارف مهنية في القارة بتتسع كل يوم و هاتك يا قراءة و مذاكرة و مزيكا و أفلام، و تنظير عن قومية أفريقية جديدة تجمع الشعوب مش الحكومات، و ضرورة التكامل الاقتصادي حول حوض النيل و الخ.
بس ما بين الخطة و التنفيذ أربع سنين كاملة، حصل فيهم حاجات كثيييير
Fino a quando non siamo andati a visitare il Sudafrica. Nonostante sia solo stata una breve visita, ci ha fatto cambiare radicalmente opinione. Alla fine di questo breve viaggio sapevamo che ci saremmo andati a vivere. La posizione geografica, la gente, la natura e la storia di questo Paese ci hanno stregati. E la cosa più importante era una sensazione che sembrava accomunarci con tutto ciò. Stavolta affermavamo con convinzione di voler andare a vivere lì. Man mano nostri lavori e la nostra vita hanno cominciato a gravitare intorno all'Africa. Abbiamo iniziato a visitare un Paese africano – l'area sub-sahariana – ogni anno, instaurando molti contatti nel continente. Abbiamo passato notti e giorni a leggere, studiare, guardare film, ascoltare musica e frequentare lezioni sull'Africa, sulla necessità di stabilire un legame con la gente che vi abita e l'importanza di giungere a un'integrazione economica tra i Paesi dislocati intorno al bacino del fiume Nilo.
Tuttavia sono passati 4 anni da quando abbiamo deciso di trasferirci in Sudafrica, e durante questi anni sono cambiate parecchie cose.

Il blogger spiega poi come risiedere in un Paese straniero sia ben diverso dal visitarlo solamente per pochi giorni o qualche settimana:

سبق لينا أن زرنا 8 دول أوروبيا من شرقها و غربها و جنوبها و شمالها و وسطها، كانوا دائما رحلات ممتعة و يبقى نفسنا تتطول أكثر، و كان عندنا قناعة تامة أننا فاهمين أوروبا دي تماما و ما أسهل الحياة في أوروبا، لما اتاحت لنا فرصة العيشة في روما أربع شهور تصورنا أن الموضوع هيكون ظريف جدا، أنا زرت ايطاليا مرتين قبل كده و البلد لطيفة و بعدين بقالي سنين شغال مع طليان و فاهمهم و كله في التمام.
لكن طلع ليس من زار كمن عاش، الأربع شهور بتوع روما كانوا أكئب فترة في حياتي فعلا و مقدرناش نتألقم على العيشة و المجتمع بالمرة. رجعنا من الرحلة و حالة التصالح مع مصر في ذروتها. و حالة الشك في أننا ينفع نعيش في أي حتة غير مصر برضه في ذروتها.
عشان كده أنا مش عارف أسمي الرحلة اللي جاية لجنوب أفريقيا دي ايه، لو الأمور مشيت هنتنقل هناك لمدة طويلة، بس برضه مش عايز أسميها هجرة، دي نقلة مؤقتة يمكن تصفصف على ثلاث شهور، و يمكن سنة و يمكن خمس سنين (دي حاجة بتاعت ربنا زي ما أنتم عارفين). لكن في النهاية مطرحنا هنا في المخروبة.
أحنا مسافرين من غير المشاعر المعتادة من شباب رايح يشتغل بره بتاعت أن البلد بقيت خنقة، و ملناش مستقبل و العيشة مرة و الكلام ده، بالعكس عيشتنا في مصر ظريفة و مرفهة جدا، و الشغل كويس. و من بعد ما اتفقت على الشغل هناك و الشكوك عمالة تأكل في، مش يمكن تطلع زي ايطاليا و الانطباع اللي خدناه من الزيارة ملوش علاقة بواقع العيشة
Prima avevamo visitato otto diversi e lontani Paesi europei. Ci siamo divertiti moltissimo e volevamo sempre che ogni soggiorno durasse di più. Abbiamo iniziato a pensare di conoscere bene l'Europa, e vivere lì è facilissimo. Quando abbiamo vissuto a Roma per quattro mesi, eravamo sicuri che sarebbe stato stupendo. Ero già stato in Italia un paio di volte prima di allora, il Paese è bello, ho lavorato con gli italiani per due anni, non ho alcun problema a rapportarmi con loro.
Ma alla fine abbiamo capito che vivere in un certo posto è totalmente diverso da visitarlo. Quei quattro mesi a Roma sono stati il periodo più opaco di tutta la vita, non siamo per nulla riusciti ad adattarci alla vita e alla società locale. Una volta tornati in Egitto, ci siamo resi conto di quanto ci fosse mancato, e dubitavamo che avremmo mai potuto vivere in qualsiasi altro luogo.
Ecco perché non riesco a descrivere la mia imminente visita in Sudafrica. Se tutto va liscio potremmo stare lì a lungo, ma non possiamo ancora definirla una migrazione, insistiamo nel chiamarla solo uno spostamento temporaneo. Potrebbe durare tre mesi, un anno o anche cinque (chissà), ma sono tuttora convinto che un giorno o l'altro torneremo in Egitto.
I nostri sentimenti sono ben diversi da quanti vogliono andare all'estero perché non riescono a vivere qui, o perché non sono riusciti a trovare un lavoro qui. Al contrario, qui facciamo una vita bella e comoda, e abbiamo raggiunto ottime posizioni. Forse è questo il motivo per cui, dopo aver concluso tutti gli accordi necessari, ho cominciato a temere che quest'esperienza potrebbe rivelarsi simile a quella italiana, e che la sensazione che abbiamo ricavato dalla nostra visita fatta pochi anni fa potrebbe essere completamente diversa dal fatto di abitarci.

Alaa conclude così:

يعني القصة أننا بدأنا فاكرين الدنيا كلها مفتوحة لينا و بعدين اكتشفنا أن جنوبها بس اللي ينفعنا و دلوقتي بياكلنا الشك أن يطلع الكلام بتاع اللي شرب من نيل مصر ده بجد.
المهم نشوف وشكم بخير،و ادعولنا كده ربنا يفتحها علينا و نقدر نحضر كل ماتشات منتخبنا في كأس العالم
Tutta la storia è partita credendo che il mondo intero fosse uno spazio aperto dove poter abitare, poi abbiamo realizzato che in realtà si trattava solo della parte meridionale, e adesso siamo scettici sulla verdicità di un famoso proverbio sul Nilo d'Egitto – c'è un famoso detto in Egitto secondo cui quando qualcuno beve l'acqua dal Nilo, avrà sempre voglia di farvi ritorno.
Ad ogni modo, arrivederci a tutti e pregate affinché la nostra permanenza in Sudafrica sia positiva e che possiamo andare a vedere gli incontri della nazionale egiziana di calcio quando ci sarà il Campionato del Mondo.

avvia la conversazione

login autori login »

linee-guida

  • tutti i commenti sono moderati. non inserire lo stesso commento più di una volta, altrimenti verrà interpretato come spam.
  • ricordiamoci di rispettare gli altri. commenti contenenti termini violenti, osceni o razzisti, o attacchi personali non verranno approvati.