- Global Voices in Italiano - https://it.globalvoices.org -

Cambogia: i blogger promuovono la letteratura khmer

Categorie: Asia orientale, Cambogia, Arte & Cultura, Giovani, Letteratura

អក្សររលត់ ជាតិរលាយ អក្សរពណ្ណរាយ ជាតិថ្កើងថ្កាន
Aksar roluat jeat roleay Aksar ponnareay jeat thkeung  thkan.

“Se scompaiono le lettere, scompare la nazione
Se le lettere sono brillanti, la nazione eccelle.”

Questo è un importante proverbio cambogiano ripetuto in classe fin dalle elementari soprattutto dagli insegnanti di letteratura. È il messagio più autorevole a cui si ispirano le giovani generazioni per promuovere la letteratura khmer. Inaspettatamente dei giovani blogger cambogiani hanno ripreso il proverbio e trasformato in realtà, rilanciando i successi letterari di autori delle passate generazioni e creando, al tempo stesso, una propria letteratura promuovendo nuovi talenti grazie alla pubblicazione di testi sia online che su carta.

Fondato nel 2007, Khmer Youth Writers [1] [km] è stato creato da giovani autori di talento con l'obiettivo di promuovere la letteratura cambogiana e il relativo mercato. Parecchi dei membri più giovani hanno vinto la Competizione Nazionale di Letteratura Khmer organizzata annualmente dal Ministero dell'istruzione.

Alcuni hanno avuto un'adeguata formazione in associazioni letterarie come la Nou Hach Literary Association [2] [in] il cui scopo è quello di potenziare e promuovere la letteratura nazionale. Le loro pubblicazioni hanno suscitato l'ammirazione di lettori curiosi di sapere come diventare uno scrittore di talento.

Il 26enne Chanphal Sok [3] [km], che rivendica di essere il più vecchio del gruppo (l'età media va dai 19 ai 22 anni) risponde in lingua Khmer con riguardo al suo interesse per la scrittura e l'ambizione di diventare un'autore di letteratura:

ខ្ញុំ! ចាប់អារម្មណ៍ព្រោះយល់ថាជាសិល្បៈដែលមិនងាយនឹងធ្វើបាន ទាល់តែមនុស្សពូកែទើបអាចសរសេរស្នាដៃបាន

ចង់ក្លាយជាមនុស្សពូកែក៏ចង់ក្លាយជាអ្នកនិពន្ធ

គិតថា មិនមែនមនុស្សគ្រប់គ្នាអាចអ្វើការងារនេះបានទេ បើខ្លួនឯងមាននិស្ស័យអាចទៅរួចគួរតែខំប្រឹង

Questo lavoro mi interessa perché la letteratura è un compito artistico difficile. Solo pochi bravi ce la possono fare. Grazie alle mie qualità letterarie, credo di poter diventare un autore famoso.

Anche Sophal [3] [km] illustra il senso del lavoro del suo gruppo per il lettore e la società Khmer:

ទីមួយ ខ្មែរមានអក្សរសិល្បអាន។ អប់រំតាមស្នាដៃនិពន្ធ។មនុស្សអាចសិក្សាពីសង្គមមួយតាមស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ ។ខ្ញុំសង្កេតឃើញថា បើប្រទេសណា មានអ្នកនិពន្ធពូកែច្រើនប្រទេសនោះក៏រីកចម្រើនដែរ ។ មនុស្សរៀនតាមសៀវភៅ បើមានសៀវភៅល្អច្រើនប្រាកដជាល្អ។

In primo luogo i lettori khmer possono trarre beneficio dalla letteratura locale. Può essere utilizzata a scopo didattico. Si può comprendere meglio una società tramite la propria letteratura. Ho notato che una nazione prospera quando ci sono molti autori di talento. I cittadini imparano leggendo i libri, perciò è meraviglioso che ne vengano pubblicati tanti.

Alcuni dei membri che vivono nelle province non possono partecipare agli incontri del gruppo regolarmente. E Internet facilita così la comunicazione immediata all'interno del gruppo. Sophal [3] [km] considera i blog un'eccellente strumento di comunicazione: “Un blog è come un ufficio dove poter condividere il nostro lavoro e dargli maggiore visibilità.”

Uno dei promotori del gruppo “Khmer Youth Authors”, Archphkai [4] [km], detto Asteroid, fa una breve storia del gruppo nel proprio profilo:

«ក្រុមអ្នកនិពន្ធវ័យក្មេង»  ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមសិស្សនិស្សិតមួយក្រុម  ក្រោយពីបាន ឆ្លងកាត់វគ្គសិក្សារឿងខ្លីនៅសមាគមអក្សរសិល្ប៍នូហាចរួចមក។ ក្រោយមកក្រុមនេះត្រូវបានដូរឈ្មោះជា «ក្រុមយុវអ្នកនិពន្ធខ្មែរ» វិញម្តង ដោយបានទទួលការផ្តល់យោបល់ពីអ្នកស្រីប៉ិចសង្វាវ៉ាន អ្នកនិពន្ធខ្មែរនៅប្រទេសបារាំង។

“Young Authors Group” è stato fondato da un gruppo di studenti che ha seguito i corsi di scrittura letteraria presso la Nou Hach Literary Association. Questo gruppo ha poi cambiato nome in “Khmer Youth Authors” grazie al suggerimento di una scrittrice khmer, la signora Pich Sanvavan.

Ecco di seguito i link ai blog dei membri di questo giovane gruppo e dei giovani autori che hanno scritto brevi racconti e poesie: Archphkai [5] [km], Boran [3][km], Chanphal Sok [3] [km], Chetra [6] [km], Khmeng Toch [7] [km], Narath [8] [km], Nimol [9] [in].

La Cambogia è particolarmente fortunata ad avere tanti studiosi di letteratura e autori di talento. Questi scrittori usano ad esempio il chbap [10] [in], temi didattici, Reuang Preng [11] [in], storie folkloristiche o romanzi, per istruire e ritrarre la realtà della società nel corso della vita. Per esempio, i romanzi più popolari pubblicati alla fine degli anni trenta, usati come libri di testo nelle scuole sono: Phka Srapon o Faded Flower di Nou Hach, Sophat di Rim Gin e Koulap Pailin o Pailin Rose di Nuk Thiem. Questi romanzi sono stati adattati per il cinema. Anche durante il periodo che va dagli anni cinquanta al 1975, venivano pubblicati all'incirca 50 libri l'anno (Nepote Jacques e Khing Hoc Dy, “Literature and Society in Modern Cambodia” [12] [in] 1981: 64).

Tuttavia, una gran parte del patrimonio letterario della Cambogia venne distrutto durante il governo della Kampuchea Democratica [13] [it] (1975-1979) quando la Biblioteca Nazionale venne usata per tenerci i maiali. Secondo le stime circa l'80% degli scritti in lingua khmer sono stati distrutti (leggi “A Building Full of Books” (Un palazzo pieno di libri) [14] [in] di Ledgerwood sul blog Cultural Survival).

La Cambogia soffre della mancanza dei propri testi scritti, specialmente dopo la caduta del regime dei Khmer Rossi. La speranza è che l'entusiasmante lavoro dei giovani autori cambogiani possa contribuire a far risorgere quella che fu l'età dell'oro della letteratura khmer.