“La lotta per i diritti umani inizia in cucina”: intervista alla scrittrice ceca Radka Denemarková

Radka Denemarková di Soňa Pokorná, foto usata previa autorizzazione.

Dopo il crimine d'odio del 13 ottobre [en] che ha causato la morte di due uomini omosessuali in Slovacchia, Global Voices ha parlato con l'acclamata scrittrice ceca Radka Denemarková per analizzare le questioni contro le donne e contro le persone LGBTQ+ che ancora prevalgono in Europa centrale e che portano alla discriminazione, alla stigmatizzazione e infine all'uccisione.

Radka Denemarková è una delle autrici più premiate [it] della Repubblica Ceca, nota per aver affrontato temi sociali nei suoi romanzi. Nel 2014 ha pubblicato un romanzo intitolato “Příspěvek k dějinám radosti” (“Contributo alla storia della gioia”) in cui affronta il tema dell'oggettificazione della donna, molto prima che il movimento #metoo [it] arrivasse in Europa.

Global Voices le ha chiesto di spiegare perché nei quattro Paesi dell'Europa centrale che hanno aderito all'Unione europea (UE) 18 anni fa, nel 2004 – Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia – il sessismo, l'omofobia e la transfobia rimangono profondamente radicati nelle famiglie, sul lavoro, a scuola, in politica, nella religione e nella cultura. Denemarková ha risposto [cs, come le citazioni e link seguenti, salvo diversa indicazione]:

Časový mezník neznamená automaticky změnu mentality. Je nutná změna ve vědomí lidé. To bude trvat generace. V satelitních státech Sovětského svazu přece homosexualita neexistovala a ženy znaly svůj vymezený prostor. Východní Evropa po roce 1989 převzala konzumní způsob života a neoliberalismus. Ale demokracie potřebuje jiné hodnoty. Země východní Evropy berou plnými hrstmi finanční podporu EU, ale odmítají zásady právního státu, solidaritu, důstojný život pro každého, důslednou demokratizaci institucí. Právnictví je spojeno s jazykem, takže tady bohužel pořád hraje roli nacionalismus a tlak EU nepomáhá.  Žijeme v nezralé demokracii. Bílí heterosexuální muži moci jsou stále přesvědčeni, že svět je hračka jenom pro ně. Já vidím zásadní chybu v tom, že je podceněn nejen význam práva, ale i neformálních pravidel lidského chování. Lidé totiž dodržují právní pravidla nikoli četbou právních předpisů, ale skrze morální principy. To ve východní Evropě neplatí.

Una pietra miliare non corrisponde automaticamente a un cambiamento di mentalità. È necessario un cambiamento nella coscienza delle persone. Ci vorranno generazioni. Dopo tutto, l'omosessualità non esisteva ufficialmente negli Stati satellite dell'Unione Sovietica e le donne erano consapevoli del loro spazio limitato. Dopo il 1989, l'Europa orientale ha adottato uno stile di vita consumistico e il neoliberismo. Ma la democrazia ha bisogno di altri valori. I Paesi dell'Europa orientale accettano il sostegno finanziario dell'UE con entrambe le mani, ma rifiutano i principi dello Stato di diritto, della solidarietà, della dignità per tutti e di una coerente democratizzazione delle istituzioni. La giurisprudenza è legata alla lingua, ma purtroppo il nazionalismo gioca ancora il suo ruolo, mentre la pressione dell'UE non è in grado di aiutare. Viviamo in una democrazia immatura. Gli uomini bianchi eterosessuali che detengono il potere sono ancora convinti che il mondo sia un giocattolo progettato esclusivamente per loro. Vedo un errore fondamentale nel fatto che non solo si sottovaluta l'importanza della legge, ma anche la regola del comportamento umano. Le persone rispettano la legge non perché leggono le leggi, ma perché aderiscono a principi morali. Ma nell'Europa dell'Est non è ancora così.

Global Voices le ha chiesto di analizzare le radici del sessimo:

Je to důsledek staletého přesvědčení, že žena je člověk druhé kategorie. Patriarchální vzorce vězí ve východní Evropě v kostech mužů i žen. Mnozí dodnes nechápou význam slova emancipace a feminismus. Je nutné opakovat, že jde o lidská práva pro všechny. A boj o lidská práva začíná v kuchyni. Je nutné radikálně měnit zákony. Například znásilnění nemá nic společného se sexem. Je to zločin na úrovni vraždy. V době válek se ženské tělo stává součástí boje a je válečnou zbraní, což vidíme nyní na Ukrajině. U východoevropských mužů emancipace vyvolává úzkost, jako u nich vyvolávali Židé, přistěhovalci… Po roce 1989 jsme převzali civilizační vzorce tržního hospodářství, ale zapomněli jsme rozbít tu zaostalou, tmářskou východoevropskou patriarchální strukturu společnosti. Změny vyvolávají všeobecnou úzkost, která se obrací proti ženám a menšinám. Jde o silný odpor mužů proti nárokům žen i na stejná práva v zaměstnání a v soutěži o společensky významná místa. Požadavky rovnosti ničí věčné předsudky. Jsou maskované narážkami na „přirozený“ stav věcí. Dají se shrnout do tvrzení, že ženy by měly znát své místo v řádu společenských vztahů, v němž přednost mají heterosexuální muži.

È il risultato della convinzione secolare che le donne siano persone di seconda classe. I modelli patriarcali sono codificati nelle ossa stesse degli uomini e delle donne dell'Europa orientale. Molti non capiscono ancora il significato di parole come emancipazione o femminismo. Dobbiamo ancora ripetere in continuazione che i diritti umani sono per tutti. E la lotta per i diritti umani inizia in cucina. È necessario cambiare radicalmente la legge. Per esempio, lo stupro non ha nulla a che fare con il sesso: è un crimine al pari dell'omicidio. In tempi di guerra, il corpo femminile diventa parte della lotta, un'arma da guerra, come vediamo ora in Ucraina. Per gli uomini dell'Europa dell'Est, l'emancipazione provoca ansia, come per gli ebrei, gli immigrati… Dopo il 1989 [la fine del comunismo in Europa centrale], abbiamo adottato i modelli di civilizzazione dell'economia di mercato, ma abbiamo dimenticato di eliminare la struttura patriarcale della società dell'Europa orientale, arretrata e oscura. In generale, i cambiamenti creano ansia, questa si ripercuote contro le donne e le minoranze. C'è una forte resistenza da parte degli uomini rispetto alle richieste di parità di diritti delle donne nel lavoro, contro le donne che competono con loro per posizioni di rilievo all'interno della società. Solo le richieste di uguaglianza possono distruggere quei pregiudizi eterni, mascherati da riferimenti allo stato “naturale” delle cose. Questi si possono riassumere nella seguente affermazione: le donne devono conoscere il loro posto nell'ordine delle relazioni sociali, in cui gli uomini eterosessuali hanno la priorità.

Global Voices le ha chiesto perché la comunità LGBTQ+ è così spesso strumentalizzata nel discorso politico del Paese. Secondo lei:

Protože je to pohodlné odvrátit zrak od skutečných problémů a zabývat se pseudoproblémy. V historii lidstva se opakuje jeden model. Kdykoliv společnost inklinuje k autoritářským režimům nebo totalitám, okamžitě nejprve oseká práva žen a homosexuálů. Tak sjednotí konzervativní, maloměšťáckou tlupu. Která se najednou ohání náboženstvím. Jsem přesvědčená, že v civilizovaném světě má být  víra  soukromá věc. Pokud se zpolitizuje a stane se součástí politiky a státního uvažování, nastává “peklo”. Drtivá většina náboženství vždy některou skupinu lidí předem vyloučí a většina se odreaguje na ženách a na sexuálních menšinách, na takzvaně druhořadých tělech. Je to zrůdnost, která nepatří do civilizovaného světa. Vždy je snadné vystavět nenávist vůči zranitelným. Rasismus, homofobie, transfobie, ponižování žen je součástí patriarchálního myšlení. Patriarchát tomuto světu nic dobrého nikdy nepřinesl a v tomto století se ho těžce zbavujeme. Zbavit se ho musíme, protože jinak jako lidstvo nepřežijeme. Lidé nepochopili, že demokracie znamená vrátit všem lidem opravdovou nezávislost, nepopiratelnou a nezadatelnou důstojnost.

Perché è comodo distogliere lo sguardo dai problemi reali e occuparsi invece di pseudo-problemi. C'è uno schema che si ripete nella storia dell'umanità: ogni volta che una società tende all'autoritarismo o al totalitarismo, limita immediatamente i diritti delle donne e degli omosessuali. In questo modo può unire le forze conservatrici e piccolo-borghesi che immediatamente brandiscono la religione. Sono convinta che nel mondo civile la fede debba essere una questione privata. Se si politicizza e diventa parte della politica e del discorso dello Stato, si scatena l'inferno. La stragrande maggioranza delle religioni esclude sempre gruppi di persone per default, e la maggioranza trasforma poi le donne e le minoranze sessuali, i cosiddetti corpi di seconda categoria, in capri espiatori. È una mostruosità che non appartiene al mondo civile. È sempre facile costruire l'odio verso le persone vulnerabili. Il razzismo, l'omofobia, la transfobia, l'umiliazione delle donne sono tutti elementi di questo pensiero patriarcale. Il patriarcato non ha mai portato nulla di buono in questo mondo e in questo secolo facciamo fatica a liberarcene. Ma dobbiamo liberarcene, perché altrimenti non riusciremo a sopravvivere come umanità. Le persone non hanno capito che democrazia significa restituire a tutti la vera indipendenza, la dignità innegabile e inalienabile.

L'autrice ha anche un'opinione personale sul fatto che un maggior numero di donne in ruoli politici di primo piano possa effettivamente fare la differenza in questo Paese:

Není to otázka mužů nebo žen, je to otázka osobností s morální integritou bez ohledu na pohlaví. Takoví lidé v politice absolutně chybí. Stačilo by, kdyby se řídili Listinou lidských práv a svobod. Listinu lidských práv a svobod by měli všichni znát nazpaměť. Místo toho se opakují středověké pověry, dezinformace, náboženské bludy. Problém jsou sociální sítě, kde se taková nenávist snadno šíří. Problém jsou i veřejné osoby, jako jeden z našich kandidátů na prezidenta, které očerňují skupiny na základě sexuální orientace. Takové projevy by měly být trestné.  Každý musí odpovídat za to, co řekne nebo napíše. Slovo má v dnešním světě velkou a nebezpečnou moc, protože dokáže stvořit z nezralých fanatiků vrahy. Lež nebyla nikdy tak nebezpečná jako dnes! Slovo ubližuje a může zabíjet. Když se objeví na zdi hákový kříž, zahájí se vyšetřování. A tak to musí být s jakoukoliv nenávistí vůči lidem na základě sexuální orientace, pohlaví, barvy kůže. Jazyk je nástrojem koexistence lidí. Pravidla práva a morálky se vyjadřují v jazyce. Lež by měla být trestná, to by mělo být součástí budoucí globální morálky.

Non si tratta di uomini contro donne, ma di avere personalità con integrità morale, a prescindere dal loro sesso. In politica mancano completamente persone di questo tipo. Sarebbe sufficiente che seguissero la Carta dei Diritti e delle Libertà Fondamentali ceca. Tutti dovrebbero conoscerla a memoria. Invece, torniamo sempre più spesso alle superstizioni medievali, alla disinformazione e ai deliri religiosi. Il problema sono i social media, dove l'odio si diffonde facilmente. Anche personaggi pubblici come uno dei nostri candidati alla presidenza, che denigrano gruppi basati sul loro orientamento sessuale, sono parte del problema. Tali dichiarazioni dovrebbero essere criminalizzate. Tutti devono essere responsabili di ciò che dicono o scrivono. Ogni parola ha un grande e pericoloso potere nel mondo di oggi, perché può trasformare fanatici immaturi in assassini. La menzogna non è mai stata così pericolosa come oggi! Le parole feriscono e possono uccidere. Quando una svastica appare su un muro, di solito si svolge un'indagine. Lo stesso deve valere per chi odia persone basandosi sul loro orientamento sessuale, sul sesso o sul colore della pelle. Il linguaggio è uno strumento per la convivenza umana. Le regole della legge e della morale sono espresse nel linguaggio. La menzogna dovrebbe essere punita, dovrebbe far parte della futura moralità globale.

E sembra che il mondo letterario non sia tanto diverso dalla società tradizionale per quanto riguarda la misoginia:

Patriarchální model panuje stoprocentně. Jako spisovatelka musím být x-krát lepší, aby mě vůbec brali na vědomí. Jako by existoval nějaký věčný kánon mužské literatury, odkud se svrchu dívají na těla s vagínou a jsou překvapení, že „to“ je chytré a má “to” talent. O takových posměšcích a mikrosituacích bych mohla napsat knihu. Svět bude v pořádku v momentě, kdy ze slovníku zmizí slova jako rasismus, sexismus, homofobie, transfobie. Moje naděje, že se toho dožiju, bohužel ve světle událostí posledních let ve východní Evropě, zhasla.

Il modello patriarcale domina al cento per cento. Come scrittrice, devo essere tot volte migliore, per essere notata. Come se esistesse una sorta di canone eterno della letteratura maschile da cui gli uomini guardano i corpi dotati di vagina e si sorprendono di scoprire che “quei corpi” sono in realtà intelligenti e possono avere un certo talento. Potrei scrivere un intero libro su queste prese in giro e microsituazioni. Il mondo andrà bene nel momento in cui parole come razzismo, sessismo, omofobia, transfobia scompariranno dal dizionario. La mia speranza di vivere e riuscire a vedere questo cambiamento però è evaporata, alla luce dei fatti che stanno accadendo nell'Europa dell'Est negli ultimi anni. 

avvia la conversazione

login autori login »

linee-guida

  • tutti i commenti sono moderati. non inserire lo stesso commento più di una volta, altrimenti verrà interpretato come spam.
  • ricordiamoci di rispettare gli altri. commenti contenenti termini violenti, osceni o razzisti, o attacchi personali non verranno approvati.