Arabia Saudita: divorzio è una parola facile da usare?

“La parola divorzio è proprio diventata così semplice?” s'interroga la blogger saudita 3abira Sabeel [ar], in un post in cui discute quanto siano diverse le donne di oggi dalle loro nonne e riflette sul motivo per cui ioggi le giovani generazioni non abbiano difficoltà a sciogliere le loro unioni.

La blogger chiarisce subito l'approccio del post ricordando i giorni in cui erano le nonne “illetterate” ad avere “il totale controllo della situazione”:

فـ السابق كانت الفتاة تخرج من بيت والدها إلى بيت زوجها ،،

ومن بيت زوجها إلى المقبرة (كما كان يقال فـ ذاك الزمن) ،،

كما أن الفتاة كانت تتحمل أعباء المنزل وأفراده سواء بيت والدها أو بيت زوجها ،، دون تذمر أو تأفف،،

وكانت تتحمل غياب الزوج عند ذهابه للبحث عن الطعام ، فـ تكون هي الأم و الأب لصغارها ، وتكون أما أو أختا أو زوجة لرجال أشداء ، يعتمدون عليها فـ جميع أمورهم ،،

وكانت تبني بيتها مع زوجها ، وتساعده فـ تسيير الأمور الحياتية رغم أميتها وعدم تعلمها !!

In passato, una donna lasciava la casa del padre per entrare in quella del marito, per poi passare da quest'ultima alla tomba (come si usava dire una volta). Le donne avevano inoltre la responsabilità di occuparsi della casa e di chiunque vi abitasse, sia che fosse quella di suo padre o di suo marito, senza mai lamentarsi. Era abituata a sopperire all'assenza del marito quando questi andava a lavorare; fungeva da madre e padre per figli; una madre rigorosa, una sorella o una moglie per gli uomini, i quali dipendevano da lei. La donna costruiva la famiglia assieme al marito, collaborando nella vita di coppia, malgrado fosse analfabeta e illetterata.

Questa descrizione si discosta parecchio dalle ragazze di oggi le quali, secondo 3abira, non si preoccupano più di avere il prefisso  “divorziate” davanti al cognome – e ciò grazie all'intervento degli “stranieri”:

لذا كانت كلمة (الطلاق) من أكبر المعيبات عند نساء الزمن الماضي ، كما أنهن يفضلن الموت على أن توصف إحداهن بكلمة (مطلقة)!!؟؟

حتى جاء هذا الزمن ، الذي قام فيه مجموعة الأجانب بالتدخل ف أمور حياتنا نحن العرب ، وزرع المطالبة بحقوق المرأة ،،

ولا أعرف سببا لذلك ؟؟!!

هل لأننا لا نعرف تسيير حياتنا ؟!

أم لأن الإسلام قد أنقص من قدر النساء، حتى تأتي أفواج (البابا والكاثوليك وغيرهم) ليرفعوا من قدرهن ؟!

ثم كيف نسمح لهم بالتدخل فـ حياتنا والمطالبة بالمساواة ، وهم فـ أرضهم تشتكي بل تذبح النساء بسكاكينهم ؟!

In passato il termine “divorziata” era uno dei peggiori insulti per le donne. Preferivano morire piuttosto che essere chiamate divorziate. Ciò almeno fino in età moderna, quando gli stranieri presero a interferire con la nostra vita quotidiana da arabi, iniziando a promuovere i diritti delle donne tra di noi, e non riesco proprio a capire come sia potuto succedere tutto ciò??!! È perché non sappiamo gestire la nostra vita??! Oppure perché, secondo il Papa e i cattolici e altri, l'Islam umiliava le donne, e costoro hanno deciso di migliorarne le condizioni? Come abbiamo potuto permettere che interferissero nella nostra vita proponendo l'uguaglianza, quando le donne delle loro terre si lamentano e vengono uccise dai loro stessi coltelli?

Il risultato è:

لقد جاء هذا الزمن الذي لا تكترث الفتاة أو المرأة لكونها مطلقة ، بل المصيبة أنها تطالب بالطلاق عند أتفه الأمور ؟!

أصبحت كلمة الطلاق سهلة عند الكثيرات والأسباب واهية ؟!

Viviamo un'epoca in cui le donne non si preoccupano minimamente di essere divorziate, ma la tragedia è che chiedono il divorzio per le motivazioni più ridicole! Divorziare è diventato così facile per molte, e in base a ragioni immaginarie.

Più avanti 3abira elenca alcuni dei motivi addotti per i divorzi, dichiarati tali dalle donne, che secondo lei sono assurd:

1. زوجها تزوج عليها ، تطلب الطلاق (رغم إباحة الدين له بذلك)،، أعلم أن الكثيرات يعاتبنني على تأييد تعدد الزوجات ، وقد سبق وقلت أنني فتاة مثلكن ولي مشاعر سوف تجرح عند حصول هذا الأمر لي ، لكن أحمد الله على نعمة العقل الذي يوجد عندي، فلا أمنع ما حلله الله :)

2. لم تستطع تحمل تصرفات زوجها، فـ تطلب الطلاق، دون محاولة منها الجلوس معه ومناقشة الأمر ، والحجة أنه هو من يجب أن ينتبه لتصرفاته التي تزعجها؟!

3. الزوج ليس رومانسي؟! ولا يعرف كلمات الحب والغزل :(

والكثير من الأسباب التي تجعلني أشتاط غضبا عند سماعها ،والغريب تمسك الأنثى بالطلاق ، وعدم الإهتمام بالأشخاص المصلحين والمرشدين الأسريين ؟!

1. Il marito sposa un'altra donna e lei chiede il divorzio, nonostante la nostra religione preveda la poligamia. So che molti di voi non sono d'accordo con me sulla poligamia, e altre volte ho sostenuto di essere una ragazza come tutte voi, che si sentirebbe offesa qualora ciò dovesse accadere a me. Ma ringrazio Dio per avermi donato una mente che non contraddice ciò che Egli ha dichiarato lecito.

2. Non sopporta le reazioni del marito, così chiede il divorzio senza cercare di sedersi e parlarne con lui. La scusa è che lui avrebbe dovuto comportarsi meglio e non fare cose che le avrebbero dato fastidio.

3. Il matrimonio non è romantico!? Non sa dire nessuna parola affettuosa e carina :( Oppure analoghe scuse frivole che mi fanno uscire dai gangheri. Quello che è strano è che le donne sono convinte di voler divorziare, senza tenere in considerazione le parole di consiglieri e persone che vogliono il loro bene.

La blogger ammette che anche gli uomini hanno le loro colpe per l'aumento dei divorzi. Scrive:

وأنا هنا لا أريد إلقاء اللوم فقط على المرأة ، فـ الرجل فـ هذا الزمان أصبح متساو مع المرأة فـ قلة التدبير والحكمة (لا تزعلون علينا ، طبعا ما أقصد الكل)،،

فقد سمعت الكثير وحضرت الكثير من قصص الطلاق لأسباب كانت تافة والله ،،

Non voglio dare la colpa solo alle donne. Gli uomini, in quest'epoca, sono uguali alle donne, e anche loro quindi dovrebbero mostrarsi più maturi ed essere in grado di gestire la propria vita. Ho sentito e sono stata testimone di un sacco di storie di divorzi basati su motivazioni inconsistenti.

Queste alcune delle scuse usate dagli uomini per chiedere il divorzio:

1. ما تعرف كيف تحترمني ، دون محاولة منه إصلاح الأمر ، أو إخبارها بالأمور التي يحبها أو لا يحبها ؟!

2. زواجي كان تقليدي ، وما أشوف إن الزواج ناجح؟!

3. إلقاء الكلمة عند الغضب فقط ليثبت أنه رجل ؟!

1. Non mi rispetta – senza che abbia provato a migliorare la situazione o parlare con lei dei suoi gusti personali.

2. Il mio matrimonio è troppo tradizionale, e ciò non lo considero un fatto positivo!

3. L'ho fatto perché ero furibondo – e perché? Voleva dimostrare di essere un vero uomo.

In conclusione, 3abira consiglia ai lettori di aderire ai valori del passato e non consentire alle tendenze moderne di rovinare la loro vita familiare. Scrive:

سبحان الله على ما آل عليه حالنا ،، لو أننا أخذنا وتمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا الماضية لما وصلنا لهذا الأمر ،،

لكن السبب فينا نحن الأفراد الذين نطالب بالتطور ولا نعرف ما معنى التطور من الأصل ؟!

Se avessimo preservato le tradizioni e i valori che ci appartengono, oggi non saremmo in questa situazione. Il motivo per cui oggi siamo a questo punto è perché aspiriamo allo sviluppo senza neppure sapere di cosa si tratti.

Secondo i dati diffusi da alcuni media locali, circa il 62% dei matrimoni in Arabia Saudita finisce con un divorzio. Un'altra fonte parla invece del 38%.

2 commenti

  • bè è una tristezza l’opinione della blogger, ma almeno ci dà i numeri del fenomeno divorzio in Arabia, e ci fa capire che, al di là della patina religiosa intoccabile, le cose nella realtà cambiano ed in fretta.
    Benedetto divorzio!

  • giottonini irene

    nessuno ti dice di divorziare,concordo con la blogger che si divorzia per delle stupidità.Ma quando un islamico ripudia la moglie questa perde tutto.niente mantenimento.niente figli.Smettetela di lamentarvi sepre potreste vivere bene se i vostri monarchi distribuissero meglio i profitti dell petrlio.Ti sei mai chiesta da dove provegano cereali,latte,tecnologia,riso carne….Noi facciamo tanti sacrifici eppure si continua a costruire ed a aiutare il prossimo indiffernti del colore o religione.La megalomania di certi emirati é di lunga superiore a quella americana,non é cosi che si aiuta il misero.

unisciti alla conversazione

login autori login »

linee-guida

  • tutti i commenti sono moderati. non inserire lo stesso commento più di una volta, altrimenti verrà interpretato come spam.
  • ricordiamoci di rispettare gli altri. commenti contenenti termini violenti, osceni o razzisti, o attacchi personali non verranno approvati.